บริการของหน่วยงาน


·       ให้บริการจ่ายยาแก่ผู้รับบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ

·       ให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาโดยเภสัชกร

·       ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านยาแก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป

·       จัดซื้อ จัดหา เก็บรักษายาและเวชภัณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและระเบียบพัสดุ

·       การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

·       เฝ้าระวังการเกิดอันตรกิริยาในการใช้ยา

Lid clean pad