ตัวชี้วัดของกลุ่มงานเภสัชกรรม


ตัวชี้วัดของกลุ่มงานเภสัชกรรม

·       การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประทับใจ

·       การจัดซื้อจัดหา สำรองยาและเวชภัณฑ์ การเก็บรักษายาให้มีคุณภาพ

·       ระบบป้องกันการแพ้ยาซ้ำ

Lid clean pad