วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการรับบริการจ่ายยา

ห้องจ่ายยาของ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ เปิดให้บริการ 2 แห่ง คือ
  1. ห้องจ่ายยาใหญ่ อยู่อาคารบริการชั้น 1 บริเวณด้านหน้า (หลังห้องบัตร) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกทั้งหมด และผู้ป่วยใน
  2. ห้องจ่ายยาจักษุ (เคาเตอร์ 25) อยู่อาคารบริการชั้น 1 ภายใน คลินิกตา ให้บริการตั้งแต่ 9.00-13.00น.(จ-ศ) และตามคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ให้บริการจ่ายยาตาแก่ผู้ป่วยนอกเป็นขั้นตอนเดียวโดยเมื่อผู้ป่วยได้รับการตรวจจากจักษุแพทย์เรียบร้อยแล้วให้ถือแฟ้มประวัติมายัง      เคาเตอร์ 24 เพื่อออกใบนัดและสรุปประวัติ หลังจากนั้นท่านสามารถรอรับยาได้ที่เคาเตอร์ 25 ที่ติดกันได้ทันที (ยกเว้นยาที่ห้องจ่ายยาจักษุไม่มี ผู้ป่วยจะต้องมารับยาเพิ่มที่ห้องยาใหญ่)
ขั้นตอนการรับบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกมีดังนี้
  1. นำใบสั่งยา ยื่นที่ห้องจ่ายยาใหญ่ ช่องหมายเลข 5 พร้อมแจ้งสิทธิ์การรักษา หรือใบตรวจสอบสิทธิ์การรักษา เช่นผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง บัตรผู้พิการ ประกันสังคม ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น
  2. เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องยารับใบสั่งยามาเรียบร้อยแล้ว จะทำการตรวจสอบ คิดราคา พิมพ์ฉลากยา แล้วส่งรายการค่าใช้จ่ายไปยัง การเงิน (ช่อง 7 8 9)
  3. ผู้ป่วยที่ต้องชำระเงินรอเจ้าหน้าที่การเงินเรียกชื่อ ผู้ป่วยสิทธิ์จ่ายตรงกรมบัญชีกลางให้ยื่นบัตรโรงพยาบาลแสดงสิทธิ์ได้ที่การเงิน
  4. เมื่อยาของท่านจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ห้องจ่ายยาจะทำการเรียกชื่อเพื่อรับยาในช่องหมายเลข 3 และ 4  ให้ท่าน นำใบเสร็จรับเงิน หรือใบแสดงสิทธิ์จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง มายื่นเพื่อรับยา ส่วนสิทธิ์ที่ไม่ต้องจ่ายเงิน ท่านสามารถรอเรียกชื่อรับยาได้ทันที
  5. เมื่อผู้ป่วยหรือญาติมารับยา กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล  การแพ้ยา การตั้งครรภ์ให้นมบุตร แก่เภสัชกรทุกครั้ง

Lid clean pad