วิสัยทัศน์และ พันธกิจ

ทิศทางขององค์กร ปีงบประมาณ 2554 - 2555
(1) วิสัยทัศน์
          โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2560
(2) พันธกิจ
          1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยเน้นสาขาจักษุวิทยา
          2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทุกสาขาโดยเน้นสาขาจักษุวิทยา แก่บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข
          3. ให้บริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างมีมาตรฐาน
          4. การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐาน
(3) ค่านิยม
          M = Moral : บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม
          E = Expertise : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ในสาขาของตนเอง)
          T = Trust : บุคลากรมีความชื่อสัตย์ต่อหน้าที  มีความไว้วางใจ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
          T = Team : บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม
          A = Achievement : บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
(4) ยุทธศาสตร์
          1.พัฒนาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)เป็นสถาบันจักษุวิทยาแห่งชาติ (National Eye Institute)
          2.พัฒนาการแพทย์สาขาอื่นในระดับตติยภูมิและสูงกว่า
          3.พัฒนาเครือข่ายวิชาการและระบบการส่งต่อ  โดยเน้นสาขาจักษุวิทยา (Regional Referral Centers)
          4.แก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนในเชิงรุกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
          5.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

เข็มมุ่ง
1. เป็นสถาบันจักษุแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2560
2. สรุป  Safety : ความปลอดภัยของรพ.เมตตาเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ที่เน้น ตาม  SIMPLE คือ
S: Safe Surgery  ความปลอดภัยการผ่าตัด
S 1 : SSI Prevention  (การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด)
S 2 : Safe anesthesia  (ความปลอดภัยทางวิสัญญี)
S 3 : Safe surgical team  (ความปลอดภัยในทีมผ่าตัด)
S 3.1 Correct procedure at correct body site
S 3.2 Surgical Safety Checklist 
I: Infection Control (Clean Care is Safer Care) (การป้องกันการติดเชื้อ)
I 1 : Hand Hygiene / Clean Hand  (การล้างมือ)
I 2 : Prevention of Healthcare Associated Infection 
I 2.1 CAUTI Prevention   (การป้องกันการติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ)
I 2.2  VAP Prevention  (การป้องกันการติดเชื้อจากการใส่เครื่องช่วยหายใจ)
3.  การป้องกันการติดเชื้อหลังผ่าตัดตา (Endophthalmitis) 
M: Medication & Blood Safety (ความปลอดภัยจากการให้ยาและเลือด)
M 1 : Safe from ADE  อาการไม่ผึ่งประสงค์จากการใช้ยา
M 1.1 Control of concentrated electrolyte Solutions  Managing Concentrated Inject able Medicines
M 1.2  Improve the safety of High-Alert Drug
M 2 :  Safe from medication error ความปลอดภัยจากการใช้ยาไม่ผิดพลาด
M 2.1 Look-Alike Sound-Alike medication names (LASA)
P : Patient Care Processes (กระบวนการดูแลผู้ป่วย)
P 1 : Patients Identification (การบ่งชี้ตัวผู้ป่วยทุกจุดบริการ)
P 2 : Communication 
P 2.1 Effective Communication – SBAR
                   P 4  Preventing Common complications (การป้องกันภาวะแทรกซ้อน ต่างๆ)
                             P 4.2  Preventing Patient Falls (การป้องกันการพลัดตกหกล้ม)
L : Line, Tube & Catheter (การดูแล สาย / ท่อ ที่ใช้กับผู้ป่วย)
L 1 : Avoiding catheter and tubing mis-connections
E: Emergency Response (การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน)
E 1 : Response to the Deteriorating Patient / RRT (การตอบสนองเวลาฉุกเฉิน)
E 2 : Sepsis  ติดเชื้อรุนแรง
E 3 : Acute Coronary Syndrome
3. โรคที่มุ่งเน้นพัฒนา ใน ปี 2553 -2554 มี
                   1). เบาหวานขึ้นจอประสาทตา
                    2). การแก้ไขและฟื้นฟูภาวะที่เกิดจากอุบัติเหตุทางตา
                   และในปี 2555 เพิ่ม
                   1) พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุด้านจักษุ
 


Lid clean pad